Algemene voorwaarden

 

 1. Definities1.1 Opdrachtnemer:
  Hondenuitlaatservice Anders & Meer, gevestigd te Plantagebaan 156, 4725 AD Wouwse Plantage
  1.2 Opdrachtgever:
  Persoon/ eigenaar ( hondenbezitter en/of bezitter van andere dieren ) die de overeenkomst heeft ingevuld en ondertekend.
  1.3 Opdracht:
  Het uitlaten van de hond(en) en/of het verzorgen van dieren van opdrachtgever door de opdrachtnemer.
  1.4 Opdrachtformulier:
  Overeenkomst tussen de opdrachtnemer (Anders & Meer) en de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer (Anders & Meer) de hond(en) van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs, tijdelijk opvangt, dan wel dier(en) van de opdrachtgever verzorgt in en om diens huis tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.Algemeen

  2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.
  2.2 Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend, door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.
  2.3 Opdrachtnemer behoudt zich ten alle tijden het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. Prijswijzigingen zullen minimaal 1 maand van te voren worden aangekondigd.
  2.4 Opdrachtgever heeft het recht bij veranderingen benoemd bij punt 2.3 de overeenkomst op te zeggen.

  (Niet van toepassing op dierenzorg):
  2.5 Uw hond dient het commando hier komen te kennen en deze ook te gehoorzamen wanneer de hond los meegaat met een groepswandeling in de vrije natuur. Uw hond dient sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten tijdens een groepswandeling in de vrije natuur.
  2.6 Tijdens de groepswandeling en individuele wandeling draagt uw hond een halsband van Anders & Meer voorzien van een penning met naam en telefoonnummer van Anders & Meer.
  2.7 Loopse teven en zieke honden kunnen gedurende de loopsheid of ziekte niet altijd mee met een groepswandeling, maar kunnen wel individueel worden uitgelaten.

  Gezondheid
  3.1 Uw hond dient wanneer deze vast in een groep meegaat ingeënt te zijn tegen Hondenziekte, Ziekte van Weil, Parvo en bij voorkeur Kennelhoest.
  3.2 U dient uw hond preventief te behandelen tegen vlooien, teken en wormen.
  3.3 Opdrachtgever dient opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten van de hond(en) en/of overige dieren.
  3.4 De opdrachtgever – indien niet direct bereikbaar – machtigt de opdrachtnemer om, in geval van calamiteiten op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren.

  Rechten en plichten opdrachtgever
  4.1 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond en/of overige dieren aanwezig zijn op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond en/of overige dieren niet aanwezig zijn bij het afhalen of verzorgen worden de kosten van de afgesproken uitlaat en/of verzorgingsbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
  4.2 Opdrachtgever dient bij voorkeur WA verzekerd te zijn, waarin dieren zijn meegenomen.
  4.3 Bij verhindering t.b.v het uitlaten van honden dient opdrachtgever zo spoedig mogelijk en uiterlijk een dag van te voren af te melden, afmeldingen op de dag zelf kunnen in rekening worden gebracht.
  4.4 Opdrachtgever kan ten alle tijden de overeenkomst opzeggen. Reeds betaalde wandelingen/kaarten worden niet geretourneerd.

  Rechten en plichten opdrachtnemer

  5.1 Opdrachtnemer verplicht zich naar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het welzijn van de hond(en) en/of overige dieren. Opdrachtnemer heeft diverse beroepsgerichte opleidingen gevolgd en gedegen kennis dieren op een verantwoorde, veilige en professionele manier te kunnen verzorgen.
  5.2 Opdrachtnemer is niet aan te merken als eigenaar van de hond en/of andere dieren van opdrachtgever, opdrachtnemer is door ondertekening van de overeenkomst door opdrachtgever gemachtigd de hond(en) uit te laten en/of de dieren te verzorgen.
  5.3 Opdrachtnemer behoudt zicht te allen tijde het recht voor om uitlaat honden te weigeren wanneer er sprake is van mogelijke ziekte, kreupelheid, loopsheid of agressie tijdens het ophalen. Indien mogelijk word er een alternatief aangeboden.
  5.4 Opdrachtnemer hecht veel waarde aan privacy van haar opdrachtgevers en hanteert een geheimhoudingsplicht naar derden.
  5.5 Opdrachtnemer dient haar vervoermiddel minimaal 1x per week te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.
  5.6 De eventuele sleutel voor uw huis wordt door opdrachtnemer met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van uw hond(en) en/of het verzorgen van uw dieren. Er zullen geen adres gegevens bij de sleutel worden bewaard.
  5.7 Opdrachtnemer kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen, reeds betaalde wandelingen/ kaarten worden geretourneerd.
  5.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, de dienst stop te zetten tijdens vakantie, snipperdagen of cursusdagen en wordt tijdig kenbaar gemaakt aan opdrachtgever.
  5.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor eigen risico en rekening hulppersonen in te schakelen ter uitvoering van de opdracht.

  Schade en verzekeringen

  6.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect). Hieronder valt schade aan derden, schade door honden en/of overige dieren onderling aangebracht of schade binnenshuis.
  6.2 Opdrachtgever accepteert dat de hond na de wandeling wel eens vies of nat kan zijn. Uiteraard doet Anders & Meer er alles aan uw hond(en) zo droog en schoon mogelijk af te leveren.
  6.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgde van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor opdrachtnemer aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren.
  6.4 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen, kwijtraken of overlijden van uw dier(en) zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

  6.5 Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer verzekerd is.
  6.6 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht, (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, etc.) opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaat diensten te verlenen, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.
  Huisdierverzorging zal gewoon uitgevoerd kunnen worden.
  Betalingen

  7.1 Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.
  7.2 Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient voorafgaand aan de opdracht of binnen 8 dagen na factuurdatum indien aangegeven, contant te worden voldaan of te zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer: IBAN: NL90 ABNA 045.47.74.419 t.n.v J.Kohler woonplaats Wouwse Plantage onder vermelding van het aangegeven factuurnummer.
  7.3 Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst (bijv. bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever), is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.
  7.4 Opdrachtgever ontvangt indien gewenst een bewijs van betaling (factuur) van opdrachtnemer.
  7.5 Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% BTW.

  Geschillen en toepasselijk recht

  8.1 In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen het gebied van de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
  8.2 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
  8.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Adres: Plantagebaan 156 Wouwse plantage
Telefoon: 06-22233476
Email: info@anders-en-meer.nl
K.v.k: 57883505
Btw nr: 185831928 B01